Aktualności

Uprzejmie informujemy, iż prowadzimy rekrutację do projektu "ZATRUDNIENIE ZAWSZE W CENIE!", zapraszamy do zapoznania się z oferowanym w ramach projektu wsparciem.

Więcej o projekcie

Chętnie odpowiemy na wszelkiego rodzaju pytania i wątpliwości, jesteśmy do Państwa dyspozycji. Zapraszamy do Biura Projektu, które mieści się w Hotelu Tarnovia przy ul. Kościuszki 10 w Tarnowie.

Inne formy kontaktu:
Telefon: 784 601 381
E-mail: zatrudnieniezawszewcenie@workts.pl

O projekcie

Projekt "ZATRUDNIENIE ZAWSZE W CENIE!" – to kompleksowy program Aktywizacji zawodowej osób po 30 roku życia. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020, Działanie 8.2 Aktywizacja zawodowa, Typ projektu A: Kompleksowe programy na rzecz aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wartość projektu 1 866 477,79 złotych

Dofinansowanie 1 773 153,90 złotych

      Współfinansowanie z UE 1 586 506,12 złotych

     Okres realizacji projektu: 01.06.2018r.-31.05.2020 r.Projekt  „Zatrudnienie zawsze w cenie”  spełnia Standardy dostępności dla polityki spójności 2014-2020 (min. brak barier architektonicznych - parking dla osób niepełnosprawnych, winda, podjazd,  możliwość wsparcia osoby w dotarciu na miejsce realizacji projektu, stosowanie języka łatwego, zapewnienie bezpieczeństwa psychicznego, strona internetowa, zgodna ze standardem WCAG 2.0.

Cel projektu:

Celem projektu jest zwiększenie poziomu zatrudnienia 144 Uczestników Projektu (82 Kobiety i 62 Mężczyzn) - osób bezrobotnych lub biernych zawodowo powyżej 30 roku życia, zamieszkujących na terenie województwa małopolskiego.

Uczestnicy kwalifikujący się do projektu należą także do grup:

 1. Osób o niskich kwalifikacjach
 2. Osób długotrwale bezrobotnych
 3. Osób powyżej 50 roku życia
 4. Osób niepełnosprawnych
 5. Mężczyzn, które nie należą do ww. grup w wieku 30-49 których sytuacja na rynku pracy jest najtrudniejsza 
 6. Kobiet nienależących do ww grup

100% Uczestników Projektu stworzy Indywidualny Plan Działania, następnie wszyscy UP zrealizuje kurs zawodowy z egzaminem, który w min. 60% kończy uzyskanie uprawnień/certyfikatu (kwalifikacji). 44 UP odbędzie wysokiej jakości 3 m-c staż zawód. Przez cały okres proj. 100 UP otrzyma pośrednictwo pracy, a pozostałe 44 os. otrzymają wsparcie Trenera Zatrudnienia Wspieranego. Połowa UP otrzyma wsparcie doradcy zawodowego, natomiast drugie pół- wsparcie psychologa. Dla potrzebujących specjaliści zapewnią coaching ds. opieki nad os. zależną. Kluczowym efektem jest wysoka efektywność zatrudnieniowa i odsetek osób, które podejmą pracę.

Efekty projektu:

 • 144 osoby, które:

-  zdefiniowały swój cel zawodowy skutkujący powstaniem Indywidualnego Planu Działania
-  zdobyły umiejętność poszukiwania pracy w wyniku wsparcia w postaci pośrednictwa pracy 

 •       144 osoby zostaną objęte kursami zawodowymi, podczas których zaktualizują lub nabędą nowe kwalifikacje – min. 60% osób- kwalifikacje, natomiast pozostałe osoby- kompetencje.
 • 44 osoby, nabędą lub uzupełnią praktyczne umiejętności wymagane do wykonywania pracy zgodnie z predyspozycjami w wyniku udziału w stażach (minimum 3 miesięcznych).
 • 144 osoby, które rozwiązały zdefiniowany problem zawodowy podczas indywidualnego wsparcia doradczego (72 os.) lub psychologicznego (72 os.)
 • 3 osoby, które zwiększyły swoje szanse na zatrudnienie poprzez zmianę miejsca zamieszkania na bliższe aglomeracji, dzięki wsparciu w postaci dodatku relokacyjnego. 

Oferowane wsparcie

     W ramach projektu Uczestnik otrzymuje następujące rodzaje wsparcia:

1.

Indywidualny Plan Działania

Indywidualne Spotkania z Doradcą Klienta – średnio 6 godzin na osobę, dla 144 osób.

Wraz z Doradcą Klienta Uczestnik Projektu opracuje Indywidualny Plan Działania obejmujący m.in.: wykształcenie, kwalifikacje, umiejętności i doświadczenie zawodowe – w tym predyspozycje zawodowe i zainteresowania, motywację do zmiany sytuacji życiowej i Zawodowej. IPD wykaże posiadane kompetencje społeczne, stan zdrowia, sytuację ekonomiczną, mobilność i elastyczność, atuty i zasoby, trudności i potrzeby osobiste (w tym godzenie życia zawodowego i rodzinnego oraz organizację opieki nad os. zależnymi), cele i alternatywy zawodowe, działania i terminy, ścieżki edukacyjnej każdego UP.

2.

Indywidualne i kompleksowe pośrednictwo pracy

Pośrednictwo pracy dla 100 UP, średnio 12 godzin wsparcia na osobę.

Około 100 UP skorzysta z pośrednictwa pracy które będzie dostępne przez cały okres udziału w projekcie (głównie będzie to kontakt osobisty, ale też mailowy czy telefoniczny). Głównym celem realizowanym przez Pośrednika Pracy będzie podjęcie zatrudnienia przez UP, jego zmiana sytuacji na rynku pracy. W zależności od potrzeb Uczestnika Projektu, pośrednictwo obejmie m.in. umiejętność sprawnego poruszania się po rynku pracy, sposoby samodzielnego poszukiwania pracy, informację o aktualnych ofertach/giełdach/ targach pracy, projektach dla UP, wsparcie w przygotowaniu CV i pełnej aplikacji oraz przygotowaniu się do rekrutacji do danego pracodawcy, wsparcie w szukaniu ofert pracy i alternatywnych formach szukania zatrudnienia.  

Spotkania z Trenerem Zatrudnienia Wspieranego dla 44 UP, średnio 24 godziny wsparcia na osobę.

Około 44 UP odbędzie spotkania z Trenerem Zatrudnienia Wspieranego, który oprócz udzielenia wsparcia analogicznego do pośrednictwa pracy będzie także motywował i towarzyszył UP w działaniach podejmowanych w ramach IPD oraz analizował je. Dodatkowo Trener Zatrudnienia Wspieranego po zapoznaniu się z potencjałem UP (jego sytuacją społeczno-zawodową, potrzebami i aspiracjami) sporządzi opinię na temat predyspozycji osobowościowo-zawodowych UP oraz jego możliwości zawodowych. Będzie również na bieżąco monitorował adaptację UP w miejscu pracy i pomagał w rozwiązywaniu zaistniałych problemów.  

3.

Specjalistyczne wsparcie doradcze i motywacyjne

Indywidualne spotkania z Doradcą Zawodowym - średnio 6 godzin wsparcia na osobę.

Ze wsparcia Doradcy Zawodowego skorzysta średnio 72 UP (ilość godzin wsparcia będzie uzależniona od indywidualnych potrzeb UP, ale śr. 6 godz./os.). Doradca Zawodowy będzie wspierał UP w pokonywaniu indywidualnych problemów, badał zainteresowania i uzdolnienia zawodowe UP w celu poznaniu przez UP własnych predyspozycji i możliwości, planował rozwój zawodowy poprzez udzielanie porad w zakresie wyboru zawodu lub zmiany kwalifikacji.

Indywidualne spotkania z Psychologiem są przewidziane dla pozostałych 72 os., u których zdiagnozowane zostaną bariery utrudniające rozwiązanie ich problemu zawodowego- średnio 6 godzin wsparcia na osobę.  

Będą to indywidualne spotkania z doświadczonym psychologiem, który zastosuje indywidualnie dobrane do każdego UP testy psychologiczne, zestawy ćwiczeń i zadań do wykonania pomiędzy spotkaniami. Celem tej formy wsparcia jest zwiększenie motywacji, pewności siebie, pokonywanie barier, urealnienie gotowości do podjęcia zmian w życiu osobistym i zawodowym przez UP.  

Poradnictwo z zakresu organizacji opieki nad osobą zależną.

Dodatkowo, dla 22 UP którzy opiekują się os. zależną zaplanowano poradnictwo oparte m.in. o model Work life balance opracowany w ramach małopolskiego projektu innowacyjnego "Innowacyjne wykorzystanie coachingu do wspierania równowagi praca – rodzina”.

4.

Kursy i szkolenia zawodowe wraz z egzaminem  

Kursy zawodowe w ramach projektu zrealizuje 144 osoby – w tym kursy dla min. 87 osób będą zakończone egzaminem nadającym kwalifikacje/uprawnienia do pracy w danym zawodzie, a dla pozostałych osób będą to Szkolenia podnoszące kompetencje. Kursy zawodowe będą dobierane na podstawie stworzonego wraz z Doradcą Zawodowym przez Uczestnika Projektu Indywidualnego Planu Działania. Kursy będą tak dobierane, aby po ich zakończeniu dany UP miał możliwość w miejscu zamieszkania lub w jego pobliżu podjęcia zatrudnienia – czyli kursy będą również adekwatne do potrzeb regionalnego rynku pracy. Kursy będą realizowane przez Instytucje Szkoleniowe według standardów MUSES i oparte o język efektów uczenia się.  

Dodatkowo Uczestnicy Projektu, zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami w IPD otrzymają: zwrot kosztów dojazdu na kurs, stypendium szkoleniowe, zwrot kosztów opieki nad osobą zależną/dzieckiem.

5.

Staże zawodowe u pracodawców   

Staże zawodowe, trwają minimum 3 miesiące, realizowane dla 44 UP Celem odbywania przez UP staży jest nabywanie umiejętności i doświadczenia zawodowego zwiększającego szanse na zatrudnienie. Dobór staży nastąpi według IPD, w powiązaniu do potrzeb rynku pracy i ukończonego Szkolenia (jeśli dany UP je ukończył). Każdy stażysta ma wsparcie Opiekuna stażu, którego zadaniem jest wspieranie UP w codziennej pracy, wypełnianiu powierzonego zakresu obowiązków, ewentualne przeszkolenie dostosowujące potrzeby danego UP do stanowiska pracy na którym odbywa się staż. Po zakończeniu stażu wydawana jest pisemna opinia pracodawcy i opiekuna stażu wraz z wykazem czynności i czasu trwania stażu.

W ramach stażu zapewniamy:

 • stypendium stażowe w wysokości ok. 1017,00 zł miesięcznie
 • ubezpieczenie społeczne
 • zdrowotne i NNW
 • badania lekarskie
 • zwrot kosztów dojazdu 

Rekrutacja

Dokumenty do pobrania

Kontakt

Biuro Projektu
Hotel Tarnovia ul. Kościuszki 10 33-100 Tarnów.
Telefon 784 601 381
Mail zatrudnieniezawszewcenie@workts.pl
www .zatrudnieniezawszewcenie.pl
FB

Galeria

W przygotowaniu...

O WORK&TRAINING SERVICE JANUSZ ŻUCZEK

Work & Training Service to renomowana firma szkoleniowo-doradcza, której właściciel prowadzi działalność na rynku od 2001 roku. Specjalizuje się w rozwijaniu kompetencji pracowników firm i klientów indywidualnych. Tylko w ciągu ostatnich dwóch lat przeszkoliła blisko dwa tysiące osób na terenie całego kraju. Firma znajduje się w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych. Posiadany certyfikat potwierdza wysoki standard świadczonych usług. Szkolenia i kursy zawodowe organizowane są w formułach zgodnych z oczekiwaniami Klientów (otwarte, zamknięte, stacjonarne, wyjazdowe). Sukcesywnie poszerzamy katalog świadczonych usług, w oparciu o występujące zapotrzebowanie. Współpracujemy z wysoce wykwalifikowanymi trenerami, którzy zajęcia prowadzą w oparciu o liczne metody interaktywne oraz warsztatowe, co pozwala uzyskać uczestnikom kursów i szkoleń praktyczne umiejętności na najwyższym poziomie.

Zapewniamy profesjonalne podejście do każdego Klienta i korzystamy z najlepszych metod kształcenia, co gwarantuje wszystkim uczestnikom praktyczne wykorzystanie nabytych umiejętności. Zajęcia odbywają się w komfortowych i nowocześnie wyposażonych salach wykładowych, w dogodnych dla uczestników lokalizacjach. W proponowanej ofercie szkoleniowej znajdują się zarówno szkolenia miękkie, jak i kursy, gwarantujące nabycie uprawnień w określonym zawodzie. Ustalamy programy zajęć w odpowiedzi na zgłaszane potrzeby firm, czy uczestników indywidualnych, co pozwala na uzyskanie kompetencji w ściśle określonych obszarach. Jesteśmy otwarci na wszelkie sugestie i oczekiwania w zakresie organizacji kursów i szkoleń.